0#
86-4714

INFORMATION OM UTÖVANDET AV ÅNGERRÄTTEN

Konsumenter har en lagstadgad rätt att annullera beställningar av varor online enligt följande information.

Ångerrätt för konsumenter

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren (AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, telefonnummer: +46 8 509 279 79, e-postadress: [email protected]) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Följande gäller för varor som normalt kan skickas per post:

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till oss på AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstrasse 132, 12681 Berlin, Tyskland utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet.

Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Följande gäller för varor som till följd av sin natur normalt inte kan återsändas per post (t.ex. reservdelar som inte lämpar sig för paketpost):

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas vara de fraktkostnader som betalats som en del av beställningen plus 10 EUR.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Följande gäller för varor med extra transportsäkerhetskrav (batterier):


Om du får en vara med en särskild notis som uppmanar dig att behålla förpackningsmaterialet för en eventuell retur rekommenderar vi att du följer instruktionerna nedan:
- Behåll de tätande pluggarna som används för att täppa till hålen och hindra batterivätska från att läcka ut.
- Behåll förpackningsmaterialen som skyddar batterihöljet mot skador.
- Behåll lådan med varningstexten i vilken det framgår att den innehåller farligt gods.

Om ditt AUTODOC-paket skadats ber vi dig att använda nytt förpackningsmaterial för att returnera produkten till oss. Eftersom paketet innehåller farligt gods måste du se till att använda en robust och stöttålig fraktlåda. Paketera produkten så att den inte kastas runt inuti ytterförpackningen eller kan aktiveras av misstag. Placera produkten upprätt i fraktlådan och se till att den inte kan kastas runt inuti. Använd fyllnadsmaterial, såsom exempelvis det fyllnadsmaterial du fått från AUTODOC eller lite tidningspapper, för att fylla ut det tomma utrymmet mellan fraktlådans väggar och produkten.

Farliga material som skadats, såsom exempelvis läckande batterier, kan inte returneras och bör kasseras på en återvinningsstation.

– Slut på information om utövandet ångerrätten.

Mall för ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

– Till: AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, e-postadress: [email protected]
– Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*)
– Beställdes den (*)/mottogs den
– Konsumentens/konsumenternas namn:
– Konsumentens/konsumenternas adress:
– Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)
– Datum:
_____________
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Undantag från ångerrätten
Det finns rättsliga undantag från ångerrätten i vars kontext vi förbehåller oss rätten att åberopa följande i förhållande till dig: Rätten till ångerrätt gäller inte för avtal om leverans av varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel.
Rätten till ångerrätt gäller inte för avtal om leverans av varor som, till sin natur, efter leverans blandas med andra föremål på så sätt att de inte kan skiljas från varandra.
Du bör även beakta att du är skyldig att ersätta oss för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Det finns rättspraxis som säger att installation av bildelar ska betraktas som "inte nödvändigt".